Terma & SyaratGAMBARAN KESELURUHAN

Laman web ini dikendalikan oleh Pertubuhan Kebajikan Oasis Harapan (OH). Di seluruh laman web ini, istilah "kami" merujuk kepada OH. OH menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami dan / atau menderma dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat Perkhidmatan", "Syarat"), termasuk terma dan syarat tambahan dan polisi yang dirujuk di sini dan / atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web ini, termasuk tanpa batasan pengguna yang penyemak imbas, vendor, pelanggan, peniaga, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan mana-mana perkhidmatannya.

Kami berhak untuk mengemaskini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan memaparkan kemaskini dan / atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web berikutan pemaparan sebarang perubahan merupakan penerimaan perubahan tersebut.


SUMBANGAN DALAM TALIAN

Untuk membuat sumbangan dalam talian melalui e-dompet, kad kredit/debit, debit terus, FPX dan apa-apa cara pembayaran lain yang akan diterima oleh iPay88,senangpay atau mana-mana gerbang pembayaran lain, dari semasa ke semasa anda akan diarahkan ke laman mikro yang dihoskan oleh ejen kami, iPay88,senangpay dll. Sila rujuk laman mikro yang berkaitan untuk sebarang maklumat lanjut mengenai pengumpulan dan penggunaan data. Laman web ini boleh menggunakan ciri keselamatan dan penyulitan jika perlu.


DASAR COOKIE

Dasar kami juga merangkumi kuki kami. Kami mungkin menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengumpul maklumat untuk meningkatkan pemahaman kami tentang kesan kerja kami. Anda boleh menilai dan mengawal penggunaan kuki di mana mungkin dan penggunaan kuki kami sebagai badan amal adalah proses yang berkembang yang kami pantau dan semak.


PEMASARAN DAN MEDIA SOSIAL

Kami berhak untuk mempromosikan atau menerbitkan imej penderma, penerima dll. di laman web kami, media sosial dan blog industri.


SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja atas sebarang sebab pada bila-bila masa. Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal penyambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian. Anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, membuat pendua, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau sebarang hubungan di laman web di mana perkhidmatan disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.


KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri. Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Kami berhak untuk mengubahsuai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan ke laman web kami.


ALAT PILIHAN

Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga yang mana kami tidak memantau atau mempunyai sebarang kawalan atau input. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "seperti" dan "tersedia" tanpa sebarang jaminan, perwakilan atau syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa sebarang sokongan. Kami tidak akan mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda. Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan meluluskan syarat-syarat di mana alat disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan. Kami juga mungkin, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri-ciri dan / atau perkhidmatan baru tersebut juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.


KESILAPAN, KETIDAKTEPATAN DAN KETINGGALAN

Kadang-kadang terdapat maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan masyarakat yang kami layani, menaja maklumat dll. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemaskini maklumat di mana-mana laman web yang berkaitan yang tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda menyerahkan maklumat peribadi atau derma anda). Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemaskini yang ditentukan atau tarikh segar semula yang digunakan dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemaskini.


KEGUNAAN YANG DILARANG

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan laman web ini atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk mendapatkan orang lain untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, kaedah-kaedah, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, membahayakan, memfitnah, memperkecilkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau ketidakupayaan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuatnaik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat lain yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, pancingan data, “pharm”, dalih, “spider”, “crawl”, atau “scrape” (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana laman web yang berkaitan kerana melanggar mana-mana kegunaan yang dilarang.


PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau memastikan bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan. Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai. Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda. Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk digunakan perkhidmatan ini adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) yang disediakan 'sebagaimana adanya' dan 'sebagaimana tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang perwakilan, jaminan atau syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kualiti boleh peniaga, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk dan bukan pelanggaran.

OH, ahli jawatankuasa, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, khas, atau berbangkit dalam apa jua bentuk, termasuk, tanpa batasan kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan yang serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan mana-mana Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana produk yang diperoleh menggunakan Perkhidmatan, atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan Perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui Perkhidmatan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan mereka. Oleh kerana sesetengah negeri atau bidangkuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk gantirugi berbangkit atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.


GANTI RUGI

Anda bersetuju untuk tidak menuntut ganti rugi dan melepaskan OH dan syarikat, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, ahli jawatankuasa, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja, dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.


KETIDAKSAHAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut tetap boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap terputus dari Syarat Perkhidmatan ini, penentuan tersebut tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.


PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan bertahan dalam penamatan Perjanjian ini untuk semua tujuan. Syarat Perkhidmatan ini berkuatkuasa melainkan dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami. Jika kami mendapati anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini , kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua jumlah yang perlu dibayar sehingga dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau dengan sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).


KESELURUHAN PERJANJIAN

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Perkhidmatan ini dan apa-apa dasar atau peraturan operasi yang dipaparkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan ianya memantau penggunaan Perkhidmatanm ini oleh anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan sebelumnya atau semasa, sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang versi terdahulu Syarat Perkhidmatan). Sebarang kekaburan dalam tafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.


UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan di mana kami menyediakan Perkhidmatan kepada anda akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.


PERUBAHAN KEPADA SYARAT PERKHIDMATAN

Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemaskini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemaskini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan pemaparan sebarang perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.


MAKLUMAT HUBUNGAN

Soalan mengenai Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di info@oasisharapan.org.my.